Wie ben ik

zelfportret
Marja Leidelmeijer

Ik ben Marja Leidelmeijer, een gediplomeerd energetische therapeute, die in staat is om blokkades in het lichaam waar te nemen. Omdat ik gespecialiseerd ben in meridianen (energiebanen) en spieren, kan ik via drukpunten en magnetisme eventuele blokkades opsporen en opheffen. Deze therapie heeft altijd invloed op het gehele energetische systeem van een lichaam.

Via deze behandeling zal de (fysiologische) werking van uw organen onder de loep worden genomen en zal de (holistische) analyse van uw klacht boven water komen.

Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de academie voor Natuurgeneeskunde Zuid-Nederland te Eindhoven.
Daarnaast heb ik het diploma SHO registeropleiding medische basiskennis, welke voldoet aan de PLATO eisen. Beide zijn geaccrediteerd door CPION.

Beroepsvereniging
Om de kwaliteit van de natuurgeneeskundige therapie te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging van het Verbond van Energetisch Therapeuten (VBAG).  De aangesloten therapeuten zijn HBO-niveau opgeleid. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van VBAG. Ook zijn zij ingeschreven bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) als registertherapeut. Hiermee conformeert VBAG zich aan het onafhankelijke Klacht-en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de TCZ. Indien u een klacht heeft, verwijs ik u door naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Voor meer informatie, zie www.vbag.nl

Behandelovereenkomst.

Voor iedere behandeling geldt een behandelovereenkomst. Elke cliënt krijgt deze tijdens de 1e behandeling (intake) uitgereikt. Door het ondertekenen van deze overeenkomst stemt de cliënt er mee in dat de facturen (waarin persoonsgegevens zijn vermeld) per mail mogen worden toegezonden.

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

Als therapeut ben ik verplicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van een cliënt en een hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanuit de AVG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het 18e levensjaar. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AVG. Deze is te vinden op www.vbag.nl

Heeft u vragen? marja@praktijkvoornatuurgeneeskunde.info